પંચાયત વિભાગ
સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ સંકલિત બાળવિકાસ યોજના અધિકારીશ્રીની કચેરી , અબડાસા - નલીયા, કચ્‍છ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી સીડીપીઓ
ફોન નંબર ૨૮૩૧૨૨૨૫૧૭
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
કુ. વાય એમ. ચાવડા સીડીપીઓ ૨૮૩૧૨૨૨૫૧૭ - ૯૪૨૭૨૮૮૧૪૬