પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

 
અં. નં. તાલુકો શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર સરનામું
અબડાસા  નલીયા તા.શાળા  નલીયા તા.શાળા  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા તા.શાળા 
અબડાસા  નલીયા કન્યા-૧  નલીયા કન્યા-૧  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા કન્યા-૧ 
અબડાસા  નલીયા કન્યા-ર  નલીયા કન્યા-ર  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા કન્યા-ર 
અબડાસા  સુડદ્વોમોટી  સુડદ્વોમોટી  પ્રાથમિક શાળા  સુડદ્વોમોટી 
અબડાસા  સુડદ્વોનાની  સુડદ્વોનાની  પ્રાથમિક શાળા  સુડદ્વોનાની 
અબડાસા  છાડુરા  છાડુરા  પ્રાથમિક શાળા  છાડુરા 
અબડાસા  ભદ્વાવાંઢ  ભદ્વાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  ભદ્વાવાંઢ 
અબડાસા  મોકરશીવાંઢ  મોકરશીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  મોકરશીવાંઢ 
અબડાસા  મેમણવાંઢ  મેમણવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  મેમણવાંઢ 
૧૦ અબડાસા  નલીયા-ર  નલીયા-ર  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા-ર 
૧૧ અબડાસા  નલીયા નં.ર  નલીયા નં.ર  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા નં.ર 
૧૨ અબડાસા  નલીયા નં.૪  નલીયા નં.૪  પ્રાથમિક શાળા  નલીયા નં.૪ 
૧૩ અબડાસા  વિંગાબેર  વિંગાબેર  પ્રાથમિક શાળા  વિંગાબેર 
૧૪ અબડાસા  હોથીવાંઢ  હોથીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  હોથીવાંઢ 
૧૫ અબડાસા  આશા૫ર  આશા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  આશા૫ર 
૧૬ અબડાસા  જશા૫ર  જશા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  જશા૫ર 
૧૭ અબડાસા  એરફોર્સ  એરફોર્સ  પ્રાથમિક શાળા  એરફોર્સ 
૧૮ અબડાસા  વીઆરટીઆઈ  વીઆરટીઆઈ  પ્રાથમિક શાળા  વીઆરટીઆઈ 
૧૯ અબડાસા  રામ૫ર ગૃ૫  રામ૫ર ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  રામ૫ર ગૃ૫ 
૨૦ અબડાસા  ત્રંબો  ત્રંબો  પ્રાથમિક શાળા  ત્રંબો 
૨૧ અબડાસા  સુજા૫ર  સુજા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  સુજા૫ર 
૨૨ અબડાસા  વડસર  વડસર  પ્રાથમિક શાળા  વડસર 
૨૩ અબડાસા  છસરા  છસરા  પ્રાથમિક શાળા  છસરા 
૨૪ અબડાસા  કેરવાંઢ  કેરવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  કેરવાંઢ 
૨૫ અબડાસા  કોસા  કોસા  પ્રાથમિક શાળા  કોસા 
૨૬ અબડાસા  સુખ૫ર(સાં)  સુખ૫ર(સાં)  પ્રાથમિક શાળા  સુખ૫ર(સાં) 
૨૭ અબડાસા  હરી૫ર  હરી૫ર  પ્રાથમિક શાળા  હરી૫ર 
૨૮ અબડાસા  વાયોર ગૃ૫  વાયોર ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  વાયોર ગૃ૫ 
૨૯ અબડાસા  ઉકીર  ઉકીર  પ્રાથમિક શાળા  ઉકીર 
૩૦ અબડાસા  જેઠમલ૫ર  જેઠમલ૫ર  પ્રાથમિક શાળા  જેઠમલ૫ર 
૩૧ અબડાસા  ચરો૫ડી  ચરો૫ડી  પ્રાથમિક શાળા  ચરો૫ડી 
૩૨ અબડાસા  કરમટા  કરમટા  પ્રાથમિક શાળા  કરમટા 
૩૩ અબડાસા  ભારાવાંઢ  ભારાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  ભારાવાંઢ 
૩૪ અબડાસા  મોહાડી  મોહાડી  પ્રાથમિક શાળા  મોહાડી 
૩૫ અબડાસા  વાગોઠ  વાગોઠ  પ્રાથમિક શાળા  વાગોઠ 
૩૬ અબડાસા  ભોઆ  ભોઆ  પ્રાથમિક શાળા  ભોઆ 
૩૭ અબડાસા  ફુલાય  ફુલાય  પ્રાથમિક શાળા  ફુલાય 
૩૮ અબડાસા  વાઘા૫ઘ્ધર  વાઘા૫ઘ્ધર  પ્રાથમિક શાળા  વાઘા૫ઘ્ધર 
૩૯ અબડાસા  મોટીબેર ગૃ૫  મોટીબેર ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  મોટીબેર ગૃ૫ 
૪૦ અબડાસા  નાનીબેર  નાનીબેર  પ્રાથમિક શાળા  નાનીબેર 
૪૧ અબડાસા  હોથીઆય  હોથીઆય  પ્રાથમિક શાળા  હોથીઆય 
૪૨ અબડાસા  ગોલાય  ગોલાય  પ્રાથમિક શાળા  ગોલાય 
૪૩ અબડાસા  નવાવાસ  નવાવાસ  પ્રાથમિક શાળા  નવાવાસ 
૪૪ અબડાસા  અકરી  અકરી  પ્રાથમિક શાળા  અકરી 
૪૫ અબડાસા  વાલાવારીવાંઢ  વાલાવારીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  વાલાવારીવાંઢ 
૪૬ અબડાસા  થુંમડી  થુંમડી  પ્રાથમિક શાળા  થુંમડી 
૪૭ અબડાસા  રોહારો  રોહારો  પ્રાથમિક શાળા  રોહારો 
૪૮ અબડાસા  બુણ ગૃ૫  બુણ ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  બુણ ગૃ૫ 
૪૯ અબડાસા  ગોયલા  ગોયલા  પ્રાથમિક શાળા  ગોયલા 
૫૦ અબડાસા  મોખરા  મોખરા  પ્રાથમિક શાળા  મોખરા 
૫૧ અબડાસા  જંગડીયા  જંગડીયા  પ્રાથમિક શાળા  જંગડીયા 
૫૨ અબડાસા  ઐડા  ઐડા  પ્રાથમિક શાળા  ઐડા 
૫૩ અબડાસા  વલસરા  વલસરા  પ્રાથમિક શાળા  વલસરા 
૫૪ અબડાસા  લૈયારી  લૈયારી  પ્રાથમિક શાળા  લૈયારી 
૫૫ અબડાસા  સધીરાવાંઢ  સધીરાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  સધીરાવાંઢ 
૫૬ અબડાસા  ઉસ્તીયા ગૃ૫  ઉસ્તીયા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  ઉસ્તીયા ગૃ૫ 
૫૭ અબડાસા  બાંડીયા  બાંડીયા  પ્રાથમિક શાળા  બાંડીયા 
૫૮ અબડાસા  નાંગીયા  નાંગીયા  પ્રાથમિક શાળા  નાંગીયા 
૫૯ અબડાસા  કુવા૫ઘ્ધર  કુવા૫ઘ્ધર  પ્રાથમિક શાળા  કુવા૫ઘ્ધર 
૬૦ અબડાસા  નરાનગર  નરાનગર  પ્રાથમિક શાળા  નરાનગર 
૬૧ અબડાસા  બાઈવારીવાંઢ  બાઈવારીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  બાઈવારીવાંઢ 
૬૨ અબડાસા  પીથોરાનગર  પીથોરાનગર  પ્રાથમિક શાળા  પીથોરાનગર 
૬૩ અબડાસા  જખૌ ગૃ૫  જખૌ ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  જખૌ ગૃ૫ 
૬૪ અબડાસા  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  જખૌ કન્યા 
૬૫ અબડાસા  જખૌ સોલ્ટ  જખૌ સોલ્ટ  પ્રાથમિક શાળા  જખૌ સોલ્ટ 
૬૬ અબડાસા  દદામા૫ર  દદામા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  દદામા૫ર 
૬૭ અબડાસા  લાલા  લાલા  પ્રાથમિક શાળા  લાલા 
૬૮ અબડાસા  બુડીયા  બુડીયા  પ્રાથમિક શાળા  બુડીયા 
૬૯ અબડાસા  કુકડાઉ  કુકડાઉ  પ્રાથમિક શાળા  કુકડાઉ 
૭૦ અબડાસા  જબરાવાંઢ  જબરાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  જબરાવાંઢ 
૭૧ અબડાસા  દરાડવાંઢ  દરાડવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  દરાડવાંઢ 
૭૨ અબડાસા  બેલાવાંઢ  બેલાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  બેલાવાંઢ 
૭૩ અબડાસા  આશીરાવાંઢ  આશીરાવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  આશીરાવાંઢ 
૭૪ અબડાસા  વાંકુ ગૃ૫  વાંકુ ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  વાંકુ ગૃ૫ 
૭૫ અબડાસા  વાડા૫ઘ્ધર  વાડા૫ઘ્ધર  પ્રાથમિક શાળા  વાડા૫ઘ્ધર 
૭૬ અબડાસા  પ્રજાઉ  પ્રજાઉ  પ્રાથમિક શાળા  પ્રજાઉ 
૭૭ અબડાસા  સિંધોડી મોટી  સિંધોડી મોટી  પ્રાથમિક શાળા  સિંધોડી મોટી 
૭૮ અબડાસા  રા૫રગઢ  રા૫રગઢ  પ્રાથમિક શાળા  રા૫રગઢ 
૭૯ અબડાસા  કડુલી  કડુલી  પ્રાથમિક શાળા  કડુલી 
૮૦ અબડાસા  કમંડ  કમંડ  પ્રાથમિક શાળા  કમંડ 
૮૧ અબડાસા  વિંઝાણ ગૃ૫  વિંઝાણ ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  વિંઝાણ ગૃ૫ 
૮૨ અબડાસા  વિંઝાણ કન્યા  વિંઝાણ કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  વિંઝાણ કન્યા 
૮૩ અબડાસા  ખીરસરા (વિ)  ખીરસરા (વિ)  પ્રાથમિક શાળા  ખીરસરા (વિ) 
૮૪ અબડાસા  બકાલીવાંઢ  બકાલીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  બકાલીવાંઢ 
૮૫ અબડાસા  શીરુવાંઢ  શીરુવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  શીરુવાંઢ 
૮૬ અબડાસા  સાંધાણ ગૃ૫  સાંધાણ ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  સાંધાણ ગૃ૫ 
૮૭ અબડાસા  સુથરી  સુથરી  પ્રાથમિક શાળા  સુથરી 
૮૮ અબડાસા  લઠેડી  લઠેડી  પ્રાથમિક શાળા  લઠેડી 
૮૯ અબડાસા  છછી  છછી  પ્રાથમિક શાળા  છછી 
૯૦ અબડાસા  ભાદેસર  ભાદેસર  પ્રાથમિક શાળા  ભાદેસર 
૯૧ અબડાસા  ધુંવઈ  ધુંવઈ  પ્રાથમિક શાળા  ધુંવઈ 
૯૨ અબડાસા  હાજા૫ર ગૃ૫  હાજા૫ર ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  હાજા૫ર ગૃ૫ 
૯૩ અબડાસા  નુંધાતડ  નુંધાતડ  પ્રાથમિક શાળા  નુંધાતડ 
૯૪ અબડાસા  કનક૫ર  કનક૫ર  પ્રાથમિક શાળા  કનક૫ર 
૯૫ અબડાસા  મીંયાણી  મીંયાણી  પ્રાથમિક શાળા  મીંયાણી 
૯૬ અબડાસા  ધનાવાડા  ધનાવાડા  પ્રાથમિક શાળા  ધનાવાડા 
૯૭ અબડાસા  નાનાવાડા  નાનાવાડા  પ્રાથમિક શાળા  નાનાવાડા 
૯૮ અબડાસા  ગઢવાડા  ગઢવાડા  પ્રાથમિક શાળા  ગઢવાડા 
૯૯ અબડાસા  ચિયાસર ગૃ૫  ચિયાસર ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  ચિયાસર ગૃ૫ 
૧૦૦ અબડાસા  રાયધણજર  રાયધણજર  પ્રાથમિક શાળા  રાયધણજર 
૧૦૧ અબડાસા  ખારુઆ  ખારુઆ  પ્રાથમિક શાળા  ખારુઆ 
૧૦૨ અબડાસા  કાલરવાંઢ  કાલરવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  કાલરવાંઢ 
૧૦૩ અબડાસા  બોહા  બોહા  પ્રાથમિક શાળા  બોહા 
૧૦૪ અબડાસા  ડાહા  ડાહા  પ્રાથમિક શાળા  ડાહા 
૧૦૫ અબડાસા  કોઠારા ગૃ૫  કોઠારા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  કોઠારા ગૃ૫ 
૧૦૬ અબડાસા  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  કોઠારા કન્યા 
૧૦૭ અબડાસા  વરાડીયા  વરાડીયા  પ્રાથમિક શાળા  વરાડીયા 
૧૦૮ અબડાસા  ખીરસરા (કો)  ખીરસરા (કો)  પ્રાથમિક શાળા  ખીરસરા (કો) 
૧૦૯ અબડાસા  સાંધવ  સાંધવ  પ્રાથમિક શાળા  સાંધવ 
૧૧૦ અબડાસા  અરજણ૫ર  અરજણ૫ર  પ્રાથમિક શાળા  અરજણ૫ર 
૧૧૧ અબડાસા  આમરવાંઢ  આમરવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  આમરવાંઢ 
૧૧૨ અબડાસા  ભાનાડા  ભાનાડા  પ્રાથમિક શાળા  ભાનાડા 
૧૧૩ અબડાસા  નોડેવાંઢ  નોડેવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  નોડેવાંઢ 
૧૧૪ અબડાસા  મોટીભેદી  મોટીભેદી  પ્રાથમિક શાળા  મોટીભેદી 
૧૧૫ અબડાસા  નાનીભેદી  નાનીભેદી  પ્રાથમિક શાળા  નાનીભેદી 
૧૧૬ અબડાસા  મોમાય ફાર્મ  મોમાય ફાર્મ  પ્રાથમિક શાળા  મોમાય ફાર્મ 
૧૧૭ અબડાસા  નાનીવાંઢ  નાનીવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  નાનીવાંઢ 
૧૧૮ અબડાસા  માનપુરા ગૃ૫  માનપુરા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  માનપુરા ગૃ૫ 
૧૧૯ અબડાસા  સાંયરા  સાંયરા  પ્રાથમિક શાળા  સાંયરા 
૧૨૦ અબડાસા  રવા  રવા  પ્રાથમિક શાળા  રવા 
૧૨૧ અબડાસા  ભાચુંડા  ભાચુંડા  પ્રાથમિક શાળા  ભાચુંડા 
૧૨૨ અબડાસા  બીટીયારી  બીટીયારી  પ્રાથમિક શાળા  બીટીયારી 
૧૨૩ અબડાસા  આરીખાણા  આરીખાણા  પ્રાથમિક શાળા  આરીખાણા 
૧૨૪ અબડાસા  બેરા હાદા૫ર  બેરા હાદા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  બેરા હાદા૫ર 
૧૨૫ અબડાસા  પૈયા  પૈયા  પ્રાથમિક શાળા  પૈયા 
૧૨૬ અબડાસા  ખુઅડા  ખુઅડા  પ્રાથમિક શાળા  ખુઅડા 
૧૨૭ અબડાસા  નાગોર  નાગોર  પ્રાથમિક શાળા  નાગોર 
૧૨૮ અબડાસા  ડુમરા ગૃ૫  ડુમરા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  ડુમરા ગૃ૫ 
૧૨૯ અબડાસા  ડુમરા કન્યા  ડુમરા કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  ડુમરા કન્યા 
૧૩૦ અબડાસા  વરંડીમોટી  વરંડીમોટી  પ્રાથમિક શાળા  વરંડીમોટી 
૧૩૧ અબડાસા  નારાણ૫ર  નારાણ૫ર  પ્રાથમિક શાળા  નારાણ૫ર 
૧૩૨ અબડાસા  રે.મંજલ  રે.મંજલ  પ્રાથમિક શાળા  રે.મંજલ 
૧૩૩ અબડાસા  મોટા કરોડીયા  મોટા કરોડીયા  પ્રાથમિક શાળા  મોટા કરોડીયા 
૧૩૪ અબડાસા  નાના કરોડીયા  નાના કરોડીયા  પ્રાથમિક શાળા  નાના કરોડીયા 
૧૩૫ અબડાસા  મોથાળા ગૃ૫  મોથાળા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  મોથાળા ગૃ૫ 
૧૩૬ અબડાસા  મોથાળા કન્યા  મોથાળા કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  મોથાળા કન્યા 
૧૩૭ અબડાસા  ભવાની૫ર કુમાર  ભવાની૫ર કુમાર  પ્રાથમિક શાળા  ભવાની૫ર કુમાર 
૧૩૮ અબડાસા  ભવાની૫ર કન્યા  ભવાની૫ર કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  ભવાની૫ર કન્યા 
૧૩૯ અબડાસા  બેરાચીયા  બેરાચીયા  પ્રાથમિક શાળા  બેરાચીયા 
૧૪૦ અબડાસા  કંઢાય (ખાનપુરા)  કંઢાય (ખાનપુરા)  પ્રાથમિક શાળા  કંઢાય (ખાનપુરા) 
૧૪૧ અબડાસા  કનકાવતી  કનકાવતી  પ્રાથમિક શાળા  કનકાવતી 
૧૪૨ અબડાસા  પેથા૫ર  પેથા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  પેથા૫ર 
૧૪૩ અબડાસા  ભીમ૫ર  ભીમ૫ર  પ્રાથમિક શાળા  ભીમ૫ર 
૧૪૪ અબડાસા  સરગુઆરા  સરગુઆરા  પ્રાથમિક શાળા  સરગુઆરા 
૧૪૫ અબડાસા  સણોસરા ગૃ૫  સણોસરા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  સણોસરા ગૃ૫ 
૧૪૬ અબડાસા  નરેડી  નરેડી  પ્રાથમિક શાળા  નરેડી 
૧૪૭ અબડાસા  બાલાચોડ નાની  બાલાચોડ નાની  પ્રાથમિક શાળા  બાલાચોડ નાની 
૧૪૮ અબડાસા  બાલાચોડ મોટી  બાલાચોડ મોટી  પ્રાથમિક શાળા  બાલાચોડ મોટી 
૧૪૯ અબડાસા  હીંગરીયા  હીંગરીયા  પ્રાથમિક શાળા  હીંગરીયા 
૧૫૦ અબડાસા  નાન્દ્વા  નાન્દ્વા  પ્રાથમિક શાળા  નાન્દ્વા 
૧૫૧ અબડાસા  તેરા ગૃ૫  તેરા ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  તેરા ગૃ૫ 
૧૫૨ અબડાસા  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા  પ્રાથમિક શાળા  તેરા કન્યા 
૧૫૩ અબડાસા  સુખ૫ર(ગુ)  સુખ૫ર(ગુ)  પ્રાથમિક શાળા  સુખ૫ર(ગુ) 
૧૫૪ અબડાસા  ગુડથર  ગુડથર  પ્રાથમિક શાળા  ગુડથર 
૧૫૫ અબડાસા  લાખણીયા  લાખણીયા  પ્રાથમિક શાળા  લાખણીયા 
૧૫૬ અબડાસા  કુણાઠીયા  કુણાઠીયા  પ્રાથમિક શાળા  કુણાઠીયા 
૧૫૭ અબડાસા  કાળાતળાવ  કાળાતળાવ  પ્રાથમિક શાળા  કાળાતળાવ 
૧૫૮ અબડાસા  રાયધણ૫ર  રાયધણ૫ર  પ્રાથમિક શાળા  રાયધણ૫ર 
૧૫૯ અબડાસા  જતવાંઢ  જતવાંઢ  પ્રાથમિક શાળા  જતવાંઢ 
૧૬૦ અબડાસા  બારા  બારા  પ્રાથમિક શાળા  બારા 
૧૬૧ અબડાસા  પાટ  પાટ  પ્રાથમિક શાળા  પાટ 
૧૬૨ અબડાસા  બીણ  બીણ  પ્રાથમિક શાળા  બીણ 
૧૬૩ અબડાસા  બાલા૫ર  બાલા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  બાલા૫ર 
૧૬૪ અબડાસા  નાનીધુફી  નાનીધુફી  પ્રાથમિક શાળા  નાનીધુફી 
૧૬૫ અબડાસા  મોટીધુફી  મોટીધુફી  પ્રાથમિક શાળા  મોટીધુફી 
૧૬૬ અબડાસા  ભારા૫ર  ભારા૫ર  પ્રાથમિક શાળા  ભારા૫ર 
૧૬૭ અબડાસા  હમીર૫ર  હમીર૫ર  પ્રાથમિક શાળા  હમીર૫ર 
૧૬૮ અબડાસા  વમોટીનાની ગૃ૫  વમોટીનાની ગૃ૫  પ્રાથમિક શાળા  વમોટીનાની ગૃ૫ 
૧૬૯ અબડાસા  વમોટીમોટી  વમોટીમોટી  પ્રાથમિક શાળા  વમોટીમોટી 
૧૭૦ અબડાસા  ખાનાય  ખાનાય  પ્રાથમિક શાળા  ખાનાય 
૧૭૧ અબડાસા  દબાણ  દબાણ  પ્રાથમિક શાળા  દબાણ 
૧૭૨ અબડાસા  સમંડા  સમંડા  પ્રાથમિક શાળા  સમંડા 
૧૭૩ અબડાસા  સોઢા કેમ્‍પ  સોઢા કેમ્‍પ  પ્રાથમિક શાળા  સોઢા કેમ્‍પ