પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત અબડાસા-નલીયા
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી એચ. એસ. હરસોરા
ફોન નંબર ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એચ. એસ. હરસોરા તાકેનિ ૨૨૨૧૩૫ ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬ -