પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અં. નં. શિક્ષકનું નામ શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ સરનામુ
નલીયા-૧ ગૃ૫ 
જાડેજા વિજયરાજજી માનુભા  નલીયા  નલીયા 
કંસારા ઝુંબેશ કાનજી  નલીયા  નલીયા 
સોની પ્રતિમા કાન્તીલાલ  નલીયા  નલીયા 
ઝાલા કલ્યાણસિંહ ૫૨બતસિંહ  નલીયા  નલીયા 
ઠકક૨ નારાણદાસ જમનાદાસ  નલીયા  નલીયા 
શ્રીમતિ કોટક મંજુલાબેન ૨તીલાલ  નલીયા  નલીયા 
૫ટેલ જશવંતભાઈ શંક૨ભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૫ટેલ અંજનાબેન ગુલાબભાઈ  નલીયા  નલીયા 
દર્શનાબેન ડાહયાલાલ ગો૨  નલીયા  નલીયા 
૧૦ ૫૨મા૨ ૨મેશચંદ્વ નાથાભાઈ  ભદ્વાવાંઢ  ભદ્વાવાંઢ 
૧૧ ચૌધરી કનુભાઈ સેંધાભાઈ  ભદ્વાવાંઢ  ભદ્વાવાંઢ 
૧૨ જાડેજા દિલી૫સિંહ હમી૨જી  નલીયા  નલીયા 
૧૩ શ્રીમતિ બીનાબેન નારાણભાઈ વાઘેલા  નલીયા  નલીયા 
૧૪ ત્રિવેદી રાકેશકુમા૨ કોહયાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૧૫ મોરી હમી૨ભાઈ જેઠાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૧૬ શ્રીમતિ આશાબેન જેસંગભાઈ ચૌધરી  નલીયા  નલીયા 
૧૭ કુ.સાધનાબેન ૨તીલાલ વ્યાસ  નલીયા  નલીયા 
૧૮ શ્રીમતિ હસ્તાબેન જયંતિલાલ મચ્છ૨  નલીયા  નલીયા 
૧૯ શ્રીમતિ જીજ્ઞાસાબેન વસંતલાલ ૫ટેલ  નલીયા  નલીયા 
૨૦ બારીઆ ગુણવંતભાઈ ચતુ૨ભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૨૧ ખોખરીયા સળુભાઈ જીવાભાઈ  છાડુરા  છાડુરા 
૨૨ કુ.શિલ્પાબેન બાબુભાઈ વાણી  છાડુરા  છાડુરા 
૨૩ બારોટ પ્રકાશભાઈ નરેન્દ્વભાઈ  મેમણવાંઢ  મેમણવાંઢ 
૨૪ શ્રીમતિ ૫ટેલ અલ્પાબેન પ્રભાભાઈ  મેમણવાંઢ  મેમણવાંઢ 
૨૫ મન્સુરી ઇલાહીભાઈ ગફુ૨ભાઈ  મોક૨શીવાંઢ  મોક૨શીવાંઢ 
૨૬ વાંટડીયા દિ૫કકુમા૨ ૨ણછોડભાઈ  મોક૨શીવાંઢ  મોક૨શીવાંઢ 
૨૭ શ્રીમતિ જયશ્રીબેન કસ્તુ૨ભાઈ  મોક૨શીવાંઢ  મોક૨શીવાંઢ 
૨૮ શ્રીમતિ જયશ્રીબેન એચ.ગોસ્વામી  સુડદ્વોમોટી  સુડદ્વોમોટી 
૨૯ ક૨મટા ક૨શન રૈયાભાઈ  સુડદ્વોમોટી  સુડદ્વોમોટી 
૩૦ બારીઆ જશવંતભાઈ હરીભાઈ  સુડદ્વોમોટી  સુડદ્વોમોટી 
૩૧ ચૌહાણ જનકકુમા૨ જયંતિલાલ  સુડદ્વોમોટી  સુડદ્વોમોટી 
૩૨ ડાભી વિકૂમસિંહ શકરાભાઈ  સુડદ્વોનાની  સુડદ્વોનાની 
૩૩ કુ. દીપીકાબેન પી. મકવાણા  સુડદ્વોનાની  સુડદ્વોનાની 
નલીયા-૨ ગૃ૫ 
૩૪ સોલંકી મહેન્દ્વકુમા૨ નારાણભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૩૫ સંજોટ રંજનબેન ક૨મશી  નલીયા  નલીયા 
૩૬ સુવેરા ૨મેશભાઈ સોનાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૩૭ ૫૨મા૨ સુનીતાબેન સોમાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૩૮ નાયી શીતલબેન શંભુભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૩૯ મનસુરી આદમભાઈ ૨હેમાનભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૪૦ પ્રજા૫તિ દા૨જીભાઈ રામજીભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૪૧ નીનામા લીંબાભાઈ ફતાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૪૨ મહેશ્વરી કેશવજી દામજીભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૪૩ સોની લક્ષ્મીકાંત માધવજી  નલીયા  નલીયા 
૪૪ શ્રીમતિ અબોટી ૨મીલાબેન કે.  નલીયા  નલીયા 
૪૫ ઠાકો૨ ભ૨તસિંહ કેશરીસિંહ  નલીયા  નલીયા 
૪૬ રાઠોડ વિજયકુમા૨ લાલાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૪૭ શ્રીમતિ દક્ષાબેન ૨મેશભાઈ ચૌહાણ  નલીયા  નલીયા 
૪૮ મનસુરી મહમદહનીફ ૨હેમાનભાઇ  નલીયા  નલીયા 
૪૯ પીંજારા હમીદાબેન ઇશાકભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૫૦ શાહ મીનલબેન જયંતિભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૫૧ ચૌધરી મુકેશભાઇ ગોવિંદભાઈ  આશા૫૨  આશા૫૨ 
૫૨ કુ.સોમૈયા પ્રજ્ઞા મહેશભાઈ  આશા૫૨  આશા૫૨ 
૫૩ કુ.વાઢે૨ ક્રિષ્નાબેન જયસુખભાઈ  જશા૫૨  જશા૫૨ 
૫૪ કુ.ચોહાણ દિપ્તીબેન ભવાનભાઈ  જશા૫૨  જશા૫૨ 
૫૫ વહોરા ફૈયાઝહુશેન ગફુ૨ભાઈ  વિંઘાબે૨  વિંઘાબે૨ 
૫૬ પ્રજા૫તિ ધર્મેન્દ્વકુમા૨ ફુલાભાઈ  વિંઘાબે૨  વિંઘાબે૨ 
૫૭ તરાલ પ્રકાશભાઈ રેવાજી  નલીયા  નલીયા 
૫૮ સોલંકી નટવ૨સિંહ મંગળસિંહ  નલીયા  નલીયા 
૫૯ દલવાડી આશીષકુમા૨ હ૨િશચંદ્વ  નલીયા  નલીયા 
૬૦ ડાકી ૫૨ષોતમ અ૨જન ભાઈ  હોથીવાંઢ  હોથીવાંઢ 
૬૧ યાદવ શેખ૨ બી૨સિંહ  હોથીવાંઢ  હોથીવાંઢ 
૬૨ ૫ટેલ દિનેશભાઈ રેવાભાઈ  નલીયા  નલીયા 
૬૩ ૫૨મા૨ સંગીતાબેન ૨મણલાલ  નલીયા  નલીયા 
રામ૫૨(અ)ગૃ૫ 
૬૪ જાડેજા ન૨૫તસિંહ વાઘજી  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૬૫ ૫ટેલ નરેન્દ્વકુમા૨ સાંકળભાઈ  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૬૬ ચૌહાણ નીલેષકુમા૨ હીરાભાઈ  સુખ૫૨(સાં)  સુખ૫૨(સાં) 
૬૭ ચાલવીયા ગુલાબભાઈ નોકુજી  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૬૮ શ્રીમતિ ગોહિલ ભા૨તીબેન એલ.  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૬૯ કુ.લેઉવા મિતા નટવ૨લાલ  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૭૦ સોલંકી ૨મેશભાઈ ધનજીભાઈ  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૭૧ અનિકેતભાઈ બી.સુથા૨  રામ૫૨ (અ)  રામ૫૨ (અ) 
૭૨ ચૌહાણ શૈલેષકુમા૨ ૨મણસંગ  ત્રંબો  ત્રંબો 
૭૩ સોલંકી વિકૂમસિંહ બી  ત્રંબો  ત્રંબો 
૭૪ કુ.ચૌધરી નીરૂબેન ડાહયાભાઈ  સુજા૫૨  સુજા૫૨ 
૭૫ શ્રીમતિ ચૌધરી ભા૨તીબેન કેશ૨ભાઈ  સુજા૫૨  સુજા૫૨ 
૭૬ ૫૨મા૨ ભાવેશભાઈ ના૨ણભાઈ  વડસ૨  વડસ૨ 
૭૭ ૫ટેલ નિકુંજ લાલજીભાઈ  છસરા  છસરા 
૭૮ ૫૨મા૨ ગીતાબેન મેરામણભાઈ  છસરા  છસરા 
૭૯ ચૌધરી ભુપેન્દ્વકુમા૨ કેશવલાલ  કે૨વાંઢ  કે૨વાંઢ 
૮૦ શ્રીમતિ ચૌધરી શોભનાબેન મણીલાલ  કે૨વાંઢ  કે૨વાંઢ 
૮૧ શ્રીમતિ ચૌધરી ઉષાબેન નારાણભાઈ  કે૨વાંઢ  કે૨વાંઢ 
૮૨ શ્રીમતિ સુથા૨ અંકિતાબેન મનુભાઈ  કે૨વાંઢ  કે૨વાંઢ 
૮૩ માલવીયા સુરેશકુમા૨ ચુનીલાલ  કોષા  કોષા 
૮૪ ૨બારી લખધી૨ભાઈ ભીખાભાઈ  કોષા  કોષા 
૮૫ ૨બારી રાજેશભાઈ ભુરાભાઈ  સુખ૫૨(સાં)  સુખ૫૨(સાં) 
૮૬ શ્રીમતિ વાસણ હર્ષિતાબેન જેઠાભાઈ  સુખ૫૨(સાં)  સુખ૫૨(સાં) 
૮૭ મંધરા અદ્વેશભાઈ સલેમાન  હરી૫૨  હરી૫૨ 
૮૮ વણક૨ વર્ષાબેન મગનભાઈ  હરી૫૨  હરી૫૨ 
વાયો૨ ગૃ૫ 
૮૯ ગામેતી દિનેશભાઈ ધનજીભાઈ  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૦ શ્રીમતિ મોથલીયા મંજુલાબેન આ૨.  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૧ ૫ટેલ મહેશકુમા૨ કોદ૨ભાઈ  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૨ શેખ ફારૂકી ઝેતુનબીબી મોહંમદ આઈ.  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૩ ૫ટેલ હરીભાઈ મેમાભાઈ  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૪ સોઢા દિલભા મેરુભા  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૫ મકવાણા મહેન્દ્વભાઈ સતાભાઈ  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૬ કુ.૫ન્નાબેન કે.બારીઆ  વાયો૨  વાયો૨ 
૯૭ બા૨ જામાભાઈ રૂગનાથભાઈ  ઉકી૨  ઉકી૨ 
૯૮ ૫ટેલ અનિલભાઈ મંગળભાઈ  ઉકી૨  ઉકી૨ 
૯૯ સોઢા ૫૨મા૨ અજિતસિંહ ચંદ્વસિંહ  વાગોઠ  વાગોઠ 
૧૦૦ ચૌેધરી ભ૨તકુમા૨ ન૨શુંગભાઈ  વાગોઠ  વાગોઠ 
૧૦૧ ચૌધરી બાબુભાઈ રામસંગભાઈ  જેઠમલ૫૨  જેઠમલ૫૨ 
૧૦૨ શ્રીમતિ ૫ટેલ રીટાબેન ૨મણભાઈ  જેઠમલ૫૨  જેઠમલ૫૨ 
૧૦૩ વઘેરા દિનેશકુમા૨ સોમાભાઈ  ક૨મટા  ક૨મટા 
૧૦૪ ચૌહાણ ધર્મેન્દ્વકુમા૨ દુધાભાઈ  ક૨મટા  ક૨મટા 
૧૦૫ સોલંકી વિજયસિંહ ભીખાભાઈ  ચરો૫ડીમોટી  ચરો૫ડીમોટી 
૧૦૬ મોરી હરીસિંહ ન૨શીભાઈ  ચરો૫ડીમોટી  ચરો૫ડીમોટી 
૧૦૭ ડાકી ૨મેશભાઈ મેણશીભાઈ  ભારાવાંઢ  ભારાવાંઢ 
૧૦૮ જોટવા પુંજાભાઈ હાજાભાઈ  ભારાવાંઢ  ભારાવાંઢ 
૧૦૯ ક૨ગઠીયા દિનેશભાઈ રાજાભાઇ  મોહાડી  મોહાડી 
૧૧૦ રાઠોડ ૨ણજીતસિંહ એમ.  મોહાડી  મોહાડી 
૧૧૧ બામરોટીયા નગાજણભાઈ એમ.  ભોઆ  ભોઆ 
૧૧૨ વાળા ઉમેદભાઈ દેવકુભાઈ  ભોઆ  ભોઆ 
૧૧૩ રામ ૫૨બતભાઈ જાદવભાઈ  ફુલાય  ફુલાય 
૧૧૪ ૫ટેલ સુરેખાબેન રાજાભાઈ  ફુલાય  ફુલાય 
૧૧૫ દેશમુખ ભ૨તભાઈ નટુભાઈ  વાઘા૫ઘ્ધ૨  વાઘા૫ઘ્ધ૨ 
૧૧૬ જુડાણ ઉમેદભાઈ રાજશંગભાઈ  વાઘા૫ઘ્ધ૨  વાઘા૫ઘ્ધ૨ 
૧૧૭ ચારેલ શંક૨ભાઈ લાલાભાઈ  વાઘા૫ઘ્ધ૨  વાઘા૫ઘ્ધ૨ 
મોટીબે૨ ગૃ૫ 
૧૧૮ કમજીભાઇ આ૨ઈપા૨ડી  ગોલાય  ગોલાય 
૧૧૯ સમી૨કુમા૨ બીઈ૫૨મા૨  ગોલાય  ગોલાય 
૧૨૦ ડાભી દેવુજી ગોબ૨જી  મોટીબે૨  મોટીબે૨ 
૧૨૧ શ્રીમતિ શા૨દાબેન બીઈ૫ટેલ  મોટીબે૨  મોટીબે૨ 
૧૨૨ ઇશ્વ૨ભાઇ પી. મકવાણા  નવાવાસ  નવાવાસ 
૧૨૩ અશ્વિનભાઇ જેઈનાયક  નવાવાસ  નવાવાસ 
૧૨૪ દેવશીભાઇ પી. ભેડા નાનીબે૨  નાનીબે૨ 
૧૨૫ વસંતભાઇ એમ. પા૨ગી  નાનીબે૨  નાનીબે૨ 
૧૨૬ ડાયાભાઇ આ૨. ચૌધરી  અકરી  અકરી 
૧૨૭ કલ્પીશાબેન એમ. ચૌધરી  અકરી  અકરી 
૧૨૮ ભ૨તભાઇ કે. વૈરૂ  હોથીઆય  હોથીઆય 
૧૨૯ ૨૦વી૨સિંહ એસઈમકવાણા  હોથીઆય  હોથીઆય 
૧૩૦ શ્રીમતિ સુરેલા દક્ષાબેન બીઈ  થુંમડી  થુંમડી 
૧૩૧ પટેલ ૫રાગભાઇ અણદાભાઇ  થુંમડી  થુંમડી 
૧૩૨ મુકેશભાઇ એ. ૫ટેલ  વાલાવારીવાંઢ  વાલાવારીવાંઢ 
૧૩૩ મુકેશભાઇ ટી. દેશમુખ  વાલાવારીવાંઢ  વાલાવારીવાંઢ 
૧૩૪ વિકૂમસિહં કે. ઠાકો૨  રોહારો  રોહારો 
૧૩૫ મહેશભાઇ એમ. બારીઆ  રોહારો  રોહારો 
બુટ્ટા ગૃ૫ 
૧૩૬ શ્રી અ૨વિંદભાઈ તુલશીભાઈ  બુટ્ટા  બુટ્ટા 
૧૩૭ શ્રી આ૨.એન.ગજરા  બુટ્ટા  બુટ્ટા 
૧૩૮ કુ.તારાબેન ડી.ચૌધરી  બુટ્ટા  બુટ્ટા 
૧૩૯ શ્રી બી.બી.ઠાકો૨  બુટ્ટા  બુટ્ટા 
૧૪૦ શ્રી બી.કે.ચૌધરી  ગોયલા  ગોયલા 
૧૪૧ શ્રી આ૨.જે.મન્સુરી  ગોયલા  ગોયલા 
૧૪૨ શ્રી પી.જી.જાડેજા  મોખરા  મોખરા 
૧૪૩ સેજલબેન એન.પારેખ  મોખરા  મોખરા 
૧૪૪ શ્રી દિનેશભાઈ જે.ચોધરી  જંગડીયા  જંગડીયા 
૧૪૫ શ્રી વિજયકુમા૨ એસ.ચોધરી  જંગડીયા  જંગડીયા 
૧૪૬ શ્રી અલ્કેશકુમા૨ વી.  જંગડીયા  જંગડીયા 
૧૪૭ અજીતકુમા૨ માનસંગભાઈ ચૌધરી  ઐડા  ઐડા 
૧૪૮ જીજ્ઞાસાબેન માનસંગભાઈ ચોધરી  ઐડા  ઐડા 
૧૪૯ ચૌધરી ભાવનાબેન મણીલાલ  ઐડા  ઐડા 
૧૫૦ ચૌધરી જશુભાઈ એમ.  વલસરા  વલસરા 
૧૫૧ પી.પી.ઝાલા  વલસરા  વલસરા 
૧૫૨ વી.એમ.ઝાલા  વલસરા  વલસરા 
૧૫૩ પી.એન.મકવાણા  લૈયારી  લૈયારી 
૧૫૪ બી.સી.ઠાકો૨  લૈયારી  લૈયારી 
૧૫૫ ગજરા ધનજીભાઈ ખીમજીભાઈ  સધીરાવાંઢ  સધીરાવાંઢ 
૧૫૬ બી.કે.મકવાણા  સધીરાવાંઢ  સધીરાવાંઢ 
ઉસ્તીયા ગૃ૫ 
૧૫૭ શ્રી લક્ષ્મીશંક૨ ક૨શનદાસ જોષી  ઉસ્તીયા  ઉસ્તીયા 
૧૫૮ શ્રીમતિ ગીતાબેન કે.ચૌધરી  ઉસ્તીયા  ઉસ્તીયા 
૧૫૯ કુ.શીલ્પાબેન એ.દેસાઈ  ઉસ્તીયા  ઉસ્તીયા 
૧૬૦ બાબુભાઈ મનજી નીનામા  બાંડીયા  બાંડીયા 
૧૬૧ દામા કોકીલાબેન ભુરાભાઈ  બાંડીયા  બાંડીયા 
૧૬૨ વણક૨ અનિલકુમા૨ મેઘાભાઈ  બાંડીયા  બાંડીયા 
૧૬૩ વણક૨ નિર્મળાબેન ડાહયાભાઈ  બાંડીયા  બાંડીયા 
૧૬૪ જીતેન્દ્વકુમા૨ એમ.૫ટેલ  નાંગીયા  નાંગીયા 
૧૬૫ મકવાણા નવીનકુમા૨ એન.  નાંગીયા  નાંગીયા 
૧૬૬ બી.ડી.ઠાકો૨  કુવા૫ઘ્ધ૨  કુવા૫ઘ્ધ૨ 
૧૬૭ નાઠીયા મહેશભાઈ જાદવભાઈ  કુવા૫ઘ્ધ૨  કુવા૫ઘ્ધ૨ 
૧૬૮ દેસાઈ જયંતીભાઈ ઓખાભાઈ  નરાનગ૨  નરાનગ૨ 
૧૬૯ રાઠોડ પ્રવિણસિંહ તખતસિંહ  નરાનગ૨  નરાનગ૨ 
૧૭૦ રાઠોડ મેલુસિંહ હજુ૨સિંહ  નરાનગ૨  નરાનગ૨ 
૧૭૧ જોટવા ક૨શનભાઈ લખમણભાઈ  બાઈવારીવાંઢ  બાઈવારીવાંઢ 
૧૭૨ ઠાકો૨ ઉદેસિંહ માલસિંહ  બાઈવારીવાંઢ  બાઈવારીવાંઢ 
૧૭૩ ચોધરી કાનજીભાઈ ફતાભાઈ  પિથોરાનગ૨  પિથોરાનગ૨ 
૧૭૪ શ્રીમતિ ચોધરી નિર્મળકુમારી એ.  પિથોરાનગ૨  પિથોરાનગ૨ 
જખૌ ગૃ૫ 
૧૭૫ સુથા૨ હસુમતીબેન કે.  જખૌ  જખૌ 
૧૭૬ પ્રણામી બાબુભાઈ એમ.  જખૌ  જખૌ 
૧૭૭ ૫૨મા૨ શૈલેષભાઈ બી.  જખૌ  જખૌ 
૧૭૮ ચાવડા લાલજીભાઈ આ૨.  જખૌ  જખૌ 
૧૭૯ વાળંદ અસ્મિતાબેન એમ.  જખૌ  જખૌ 
૧૮૦ પ્રજા૫તિ વીણાબેન આ૨.  જખૌ  જખૌ 
૧૮૧ ૫૨મા૨ કિલ્પાબન એમ  જખૌ  જખૌ 
૧૮૨ જાડેજા પ્રકાશબા ખાનજી  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૩ મકવાણા દીપ્તીબેન જીવણલાલ  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૪ પ્રજા૫તિ મનીષાબેન મનહ૨ભાઈ  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૫ ૫૨મા૨ ગીરીશકુમા૨ મોહનલાલ  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૬ ૫૨મા૨ મહેન્દ્વકુમા૨ ક૨શનલાલ  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૭ ચોહાણ લક્ષ્મણભાઈ ડુંગરાભાઈ  જખૌ કન્યા  જખૌ કન્યા 
૧૮૮ ભાનુશાલી ભાણજી હરીરામ  જખૌ સોલ્ટ  જખૌ સોલ્ટ 
૧૮૯ ૫ટેલ શર્મીલાબેન ઈશ્વ૨ભાઈ  જખૌ સોલ્ટ  જખૌ સોલ્ટ 
૧૯૦ ૫ટેલ કનુભાઈ લાધુભાઈ  દદામા૫૨  દદામા૫૨ 
૧૯૧ મિસ્ત્રી સ્નેહલકુમા૨ ૨મણભાઈ  દદામા૫૨  દદામા૫૨ 
૧૯૨ બારીઆ નવનીતલાલ કાન્તીલાલ  લાલા  લાલા 
૧૯૩ ચોૈહાણ મધુબેન કનકસિંહ  લાલા  લાલા 
૧૯૪ ૫૨મા૨ હર્ષદકુમા૨ મુળાભાઈ  લાલા  લાલા 
૧૯૫ ૫ટેલ કવિતાબેન પ્રવિણચંદ્વ  લાલા  લાલા 
૧૯૬ ૫ટેલ હસમુખભાઈ દામાભાઈ  લાલા  લાલા 
૧૯૭ મકવાણા દિલી૫કુમા૨ પી.  લાલા  લાલા 
૧૯૮ ચૌહાણ ઈશ્વ૨ભાઈ કાલીદાસ  બુડીયા  બુડીયા 
૧૯૯ રૂડકીયા જીતેશભાઈ બી.  બુડીયા  બુડીયા 
૨૦૦ મનીષકુમા૨ એચ.શાહ  કુકડાઉ  કુકડાઉ 
૨૦૧ વસંતકુમા૨ રાજુભાઈ ૫૨મા૨  કુકડાઉ  કુકડાઉ 
૨૦૨ પી.એસ.દામા  જબરાવાંઢ  જબરાવાંઢ 
૨૦૩ એલ.આ૨.૫ણદા  જબરાવાંઢ  જબરાવાંઢ 
૨૦૪ ૫ટેલ સ્મિતાબેન સુરેશભાઈ  દરાડવાંઢ  દરાડવાંઢ 
૨૦૫ બારીઆ કલાવંતીબેન ૨ણજીતસિંહ  દરાડવાંઢ  દરાડવાંઢ 
૨૦૬ ૫ટેલ હિતેશકુમા૨ ખંડુભાઈ  બેલાવાંઢ  બેલાવાંઢ 
૨૦૭ ૫ટેલ સ્મિતાકુમારી દલ૫તભાઈ  બેલાવાંઢ  બેલાવાંઢ 
૨૦૮ પંચાલ ભાવેશકુમા૨ ૫૨સોતમભાઈ  આશીરાવાંઢ  આશીરાવાંઢ 
૨૦૯ પંચાલ અનિતાબન ભગવાનદાસ  આશીરાવાંઢ  આશીરાવાંઢ 
વાંકુ 
૨૧૦ જાડેજા રામસંગજી વિજયરાજજી  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૧ જાડેજા મહેન્દ્વસિંહ પૃથ્વીરાજસિંહ  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૨ વાઘેલા હિમ્મતસિંહ હમી૨ભાઈ  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૩ ૫૨મા૨ ૨મેશભાઈ માનભાઈ  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૪ પ્રજા૫તિ પ્રહલાદભાઈ બી.  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૫ રાઠોડ હિરેનભાઈ ફુલજીભાઈ  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૬ શ્રીમતિ શા૨દાબેન ઝાલુભાઈ  વાંકુ  વાંકુ 
૨૧૭ વણક૨ પ્રવિણભાઈ દલાભાઈ  વાડા૫ઘ્ધ૨  વાડા૫ઘ્ધ૨ 
૨૧૮ પ્રજા૫તિ હર્ષદભાઈ વાઘાભાઈ  વાડા૫ઘ્ધ૨  વાડા૫ઘ્ધ૨ 
૨૧૯ જાડેજા નરેન્દ્વસિંહ નાથુભા  પ્રજાઉ  પ્રજાઉ 
૨૨૦ જાડેજા લાખુભા નામો૨જી  પ્રજાઉ  પ્રજાઉ 
૨૨૧ સોઢા દિલી૫સિંહ અભેસિંહ  પ્રજાઉ  પ્રજાઉ 
૨૨૨ બી.વી.મેવાતીયા  સિંધોડીમોટી  સિંધોડીમોટી 
૨૨૩ એમ.કે.ડામો૨  સિંધોડીમોટી  સિંધોડીમોટી 
૨૨૪ કુ.વર્ષાબેન ડી.બાવાજી  સિંધોડીમોટી  સિંધોડીમોટી 
૨૨૫ જે.એમ.સોઢા  સિંધોડીમોટી  સિંધોડીમોટી 
૨૨૬ કુ.નિમિષાબેન રામભાઈ પ્રજા૫તિ  સિંધોડીમોટી  સિંધોડીમોટી 
૨૨૭ ડી.એમ.ગુંસાઈ  રા૫૨ગઢ  રા૫૨ગઢ 
૨૨૮ આ૨.યુ.૫ટેલ  રા૫૨ગઢ  રા૫૨ગઢ 
૨૨૯ જે.બી.સોઢા  કમંડ  કમંડ 
૨૩૦ નીતાબેન જી.પંચાલ  કમંડ  કમંડ 
વિંઝાણ 
૨૩૧ ૨ણજીતસિંહ જે. ગોહિલ  વિંઝાણ  વિંઝાણ 
૨૩૨ વિશાલભાઇ ન૨શીભાઇ ૫ટેલ  વિંઝાણ  વિંઝાણ 
૨૩૩ હરીશભાઇ એચ. ૫ટેલીયા  વિંઝાણ  વિંઝાણ 
૨૩૪ જીતેન્દ્વ એન. જાડેજા  વિંઝાણ  વિંઝાણ 
૨૩૫ વિજયભાઇ એ. ગામીત  વિંઝાણ  વિંઝાણ 
૨૩૬ અંબાલાલ એમ.  ગો૨  વિંઝાણ કન્યા  વિંઝાણ કન્યા 
૨૩૭ ઉમેશભાઇ એચઈ૫૨મા૨  વિંઝાણ કન્યા  વિંઝાણ કન્યા 
૨૩૮ લાલશી જે. રાઠોડ  વિંઝાણ કન્યા  વિંઝાણ કન્યા 
૨૩૯ દક્ષાબેન કે. અગૂવાલ  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૦ પ્રકાશચંદ્વ એસ. ૫ટેલ  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૧ હઠીસિંહ એમ. મોરી  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૨ વિકૂમસિંહ બી. ચૌહાણ ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૩ હંસાબુન બી. સાધુ  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૪ ૩નશ્યામભાઇ એનઈ૫ટેલ  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૫ જયાબેન એલ. ૨બારી  ખિ૨સરા(વિં)  ખિ૨સરા(વિં) 
૨૪૬ દશ૨થભાઇ યુ. ચૌહાણ  બકાલીવાંઢ  બકાલીવાંઢ 
૨૪૭ શ્રઘ્ધાબેન ડી. ૫ટેલ  બકાલીવાંઢ  બકાલીવાંઢ 
૨૪૮ દીપુભાઇ એલ. ૫૨મા૨  શીરૂવાંઢ  શીરૂવાંઢ 
૨૪૯ વિપુલ એલ. ઠકક૨  શીરૂવાંઢ  શીરૂવાંઢ 
સાંધાણ 
૨૫૦ કે.બી.બરંડા  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૧ શ્રીમતિ મધુબેન કબાજી નીનામા  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૨ એન.એમ.ધોરીયા  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૩ વી.એસ.અપા૨ના૨થી  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૪ વી.જી.ગામીત  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૫ અલ્પેશકુમા૨ પ્રભાતભાઈ પ્રજા૫તિ  સાંધાણ  સાંધાણ 
૨૫૬ આ૨.બી.ઝાલા  સુથરી  સુથરી 
૨૫૭ બી.એલ.ભદ્વા  સુથરી  સુથરી 
૨૫૮ પી.એમ.૫ટેલ  સુથરી  સુથરી 
૨૫૯ વી.પી.સોઢા ૫૨મા૨  સુથરી  સુથરી 
૨૬૦ ૫ટેલ જીજ્ઞાસાબેન ગણેશભાઈ  સુથરી  સુથરી 
૨૬૧ વી.એસ.દેસાઈ  સુથરી  સુથરી 
૨૬૨ કે.એમ.૨બારી  સુથરી  સુથરી 
૨૬૩ પી.એન.જાડેજા  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૪ જે.એસ.સુથા૨  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૫ ડી.આ૨.૫૨મા૨  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૬ ટી.આ૨.સુથા૨  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૭ શ્રીમતિ ધારાબેન હસમુખભાઈ  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૮ કે.એમ.પ્રજા૫તિ  લઠેડી  લઠેડી 
૨૬૯ પી.એમ.ભોઈ  છછી  છછી 
૨૭૦ એસ.એલ.પ્રજા૫તિ  છછી  છછી 
૨૭૧ આ૨.ડી.મહેશ્વરી  છછી  છછી 
૨૭૨ એમ.બી.કકળા  ભોદેસ૨  ભોદેસ૨ 
૨૭૩ કે.કે.ચમા૨  ભોદેસ૨  ભોદેસ૨ 
૨૭૪ બી.એમ.ખાણીયા  ધુવઈ  ધુવઈ 
૨૭૫ વી.સી.વાસાણી  ધુવઈ  ધુવઈ 
હાજા૫૨ 
૨૭૬ ભ૨તસિંહ જી. જાડેજા  હાજા૫૨  હાજા૫૨ 
૨૭૭ દિપેન્દ્વ કેઈજો૭વા  હાજા૫૨  હાજા૫૨ 
૨૭૮ કેશુ૨ભાઇ એસ. વા૩  હાજા૫૨  હાજા૫૨ 
૨૭૯ વી૨મભાઇ પી. રામ  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૦ શ્રીમતિ મંજુલાબેન પીઈનીનામા  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૧ કચરાભાઇ એમ. મા૨વાડી  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૨ શ્રીમતિ રેખાબેન ડીઈ૨બારી  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૩ શ્રીમતિ ઇલાબેન ડીઈદેસાઇ  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૪ શામળભાઇ વી. બોનીયા  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૫ શ્રીમતિ વર્ષાબેન વી.૫૨મા૨  નુંધાત૯  નુંધાત૯ 
૨૮૬ જગદીશ આ૨. રામાણી કનક૫૨  કનક૫૨ 
૨૮૭ હસમુખ એલ. રંગાઠી  કનક૫૨  કનક૫૨ 
૨૮૮ ખીમજી વીઈસીજુ  કનક૫૨  કનક૫૨ 
૨૮૯ દિનેશ એલઈરામજીયાણી કનક૫૨  કનક૫૨ 
૨૯૦ ૨તનસંગ એફ. રાઠોડ કનક૫૨  કનક૫૨ 
૨૯૧ કાંતીભાઇ બી. ખાંટ મિંયાણી  મિંયાણી 
૨૯૨ ઇસ્માઇલ ડી. સીંધી  મિંયાણી  મિંયાણી 
૨૯૩ કુ. મીનાક્ષી એલ. ચાવડા  ધનાવાડા  ધનાવાડા 
૨૯૪ શંક૨લાલ પી. ધુકે૨  ધનાવાડા  ધનાવાડા 
૨૯૫ યાશીન આઇ. ૫૨મા૨  નાનાવાડા  નાનાવાડા 
૨૯૬ લતીફ એન. ૫૨મા૨  નાનાવાડા  નાનાવાડા 
૨૯૭ હુશૈન એમ. હિંગોરા ગઢવાડા  ગઢવાડા 
૨૯૮ નવુભા ડી સોઢા  ગઢવાડા  ગઢવાડા 
૨૯૯ કુઈનિકુંજના આ૨. રાઠોડ ગઢવાડા  ગઢવાડા 
ચિયાસ૨ ગૃ૫ 
૩૦૦ શ્રીમતિ ઇન્દીરાબેન મદારીભાઈ ૫ટેલ  ચિયાસ૨  ચિયાસ૨ 
૩૦૧ ૫૨મા૨ પ્રવિણકુમા૨ હીરાભાઈ  ચિયાસ૨  ચિયાસ૨ 
૩૦૨ ૨બારી જયેશભાલ વંકાભાઈ  ચિયાસ૨  ચિયાસ૨ 
૩૦૩ એ.ડી.૨બારી  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૪ શ્રીમતિ જે.એચ.મહેતા  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૫ શ્રીમતિ એસ.પી.૫ટેલ  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૬ એ.એચ.હિંગોરા  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૭ એલ.આ૨.સોલંકી  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૮ પી.સી.૫ટેલ  રાયધણજ૨  રાયધણજ૨ 
૩૦૯ એમ.એન.ડામો૨  ખારૂઆ  ખારૂઆ 
૩૧૦ એચ.જી.૫ટેલ  ખારૂઆ  ખારૂઆ 
૩૧૧ અ૨વિંદભાઈ રાયસિંગભાઈ ૫ટેલ  કાલ૨વાંઢ  કાલ૨વાંઢ 
૩૧૨ ચૌધરી ભાવિકકુમા૨ મહેન્દ્વભાઈ  કાલ૨વાંઢ  કાલ૨વાંઢ 
૩૧૩ એચ.એલ.૫ટેલ  બોહા  બોહા 
૩૧૪ જે.એમ.ચૌહાણ  બોહા  બોહા 
૩૧૫ ડી.બી.૫ટેલ  ડાહા  ડાહા 
૩૧૬ આ૨.યુ.૫ટેલ  ડાહા  ડાહા 
કોઠારા ગૃ૫ 
૩૧૭ પ્રેમજીભાઇ એલઈદ૨જી  કોઠારા  કોઠારા 
૩૧૮ નુ૨મામદ એઈમેમ૦  કોઠારા  કોઠારા 
૩૧૯ તુલસીદાસ કેઈધી૨વાણી  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૦ ન૨સિંહભાઇ એલઈસોલંકી  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૧ રાજેશ એસઈરૂપારેલ  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૨ ભુપેન્દ્વ કેઈ૮કક૨  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૩ પુષ્પાબેન પીઈનીનામા  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૪ કૌશલ્યા બીઈજોષી  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૫ પ્રકાશભાઇ એલઈઅબડા  કોઠારા  કોઠારા 
૩૨૬ હિતેશભાઇ વીઈભગદે  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૨૭ ઇસ્માઇલ એઈહિંગોરા  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૨૮ આમ૨જી બીઈસોઢા  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૨૯ ભાવેશ એસઈ ઠકક૨  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૩૦ ગુલમામદ એ. લંઘા કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૩૧ કુઈઅર્ચનાબેન આઇ. પાટીલ  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૩૨ શ્રીમતિ રેખાબેન એમઈરેહવ૨  કોઠારા કન્યા  કોઠારા કન્યા 
૩૩૩ વિજયભાઇ એન. ૫ટેલ  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૪ ભ૨તસિંહ એસ. જાડેજા  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૫ શ્રીમતિ સુકેશીબેન પીઈમેકવાન  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૬ શૈલેષભાઇ એસ. ૫ટેલ  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૭ શ્રીમતિ બીનાબેન જેઈવાળ  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૮ શ્રીમતિ સકુંતલાબેન વી. ૫ટેલ  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૩૯ મનીષ કુમા૨ એન. ૫૨મા૨  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૪૦ શ્રીમતિ કૈલાષબેન એસ. મહુડીયા  વરાડીયા  વરાડીયા 
૩૪૧ એનઈ ડી. સોની  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૨ કે એસ જાડેજા  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૩ એમ. એમ. પોમલ   ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૪ પીઈ એ. મહેશ્વરી  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૫ પી. જે. લુહા૨  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૬ એસ એન બારીઆ  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૭ કુ. એમ. પી. પ્રજા૫તિ  ખિ૨સરા(કો)  ખિ૨સરા(કો) 
૩૪૮ બી. પી. કે સોતા  સાંધવ  સાંધવ 
૩૪૯ ચંદ્વકાંત એચ. મુનવ૨  સાંધવ  સાંધવ 
૩૫૦ કિશો૨સિંહ એલ. જાડેજા  સાંધવ  સાંધવ 
૩૫૧ નીલેશકુમા૨ એલ. ૫૨મા૨  સાંધવ  સાંધવ 
૩૫૨ હરીજન ૫ચાણ આચા૨  અ૨જણ૫૨  અ૨જણ૫૨ 
૩૫૩ ચૌધરી પ્રજ્ઞાબેન  ૨મેશભાઇ  અ૨જણ૫૨  અ૨જણ૫૨ 
૩૫૪ જાડેજા લખધી૨સિંહ ૭પુભા  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૫૫ મન્સુરી સતા૨ભાઇ શકુ૨ભાઇ  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૫૬ ૫ટેલ રાજેશભાઇ ઉતમભાઇ  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૫૭ દેસાઇ બાબુભાઇ ૨૦છો૯ભાઇ  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૫૮ ભોઇ શર્મિષ્‍ઠાબેન કાળુભાઇ  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૫૯ ૫ટેલ અંજનાબેન મફતભાઇ  આમ૨વાંઢ  આમ૨વાંઢ 
૩૬૦ સોઢા કનુભા મે૩જી  ભાનાડા  ભાનાડા 
૩૬૧ આ૨. એલ. મકવાણા  ભાનાડા  ભાનાડા 
૩૬૨ કુઈમિસ્ત્રી અવની અમુલખભાઇ  ભાનાડા  ભાનાડા 
૩૬૩ પી. એ. જાડેજા  નોડેવાંઢ  નોડેવાંઢ 
૩૬૪ શ્રીમતિ એચઈબીઈદેસાઇ  નોડેવાંઢ  નોડેવાંઢ 
૩૬૫ ડી બી નંદા  મોટીભેદી  મોટીભેદી 
૩૬૬ એચ. આ૨. ધલ  મોટીભેદી  મોટીભેદી 
૩૬૭ પી. જે. મુનવ૨  નાનીભેદી  નાનીભેદી 
૩૬૮ શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન જી ૫ટેલ  નાનીભેદી  નાનીભેદી 
૩૬૯ એમ. પી નીનામા  મોમાયફાર્મ  મોમાયફાર્મ 
૩૭૦ બી. આ૨. ધલ  મોમાયફાર્મ  મોમાયફાર્મ 
૩૭૧ એસ. એન. ધલ  નાનીવાંઢ  નાનીવાંઢ 
૩૭૨ એમ. એઈ. મહેશ્વરી  નાનીવાંઢ  નાનીવાંઢ 
માનપુરા ગૃ૫ 
૩૭૩ ૨મેશકુમા૨ વિઠ્ઠલદાસ ભગદે માનપુરા  માનપુરા 
૩૭૪ શ્રીમતિ શોભનાબેન આઇ પટેલ માનપુરા  માનપુરા 
૩૭૫ પ્રવિણસિંહ હળ્ધો૨જી સોઢા  સાંયરા  સાંયરા 
૩૭૬ પ્રતા૫સિંહ હ૨કોરજી સોઢા સાંયરા  સાંયરા 
૩૭૭ લીલાધ૨ પી. જોગી સાંયરા  સાંયરા 
૩૭૮ વિકૂમભાઇ ડી. કેશરીયા  સાંયરા  સાંયરા 
૩૭૯ મુકેશ કાંતિભાઇ રાઠોડ  ૨વા  ૨વા 
૩૮૦ શ્રમિતિ ચંપાબેન ડીઈરાઠોડ  ૨વા  ૨વા 
૩૮૧ કુઈઅશ્મિતાબેન એઈમહેશ્વરી  ૨વા  ૨વા 
૩૮૨ ખુમાનસિંહ બીઈસોઢા  ભાચુંડા  ભાચુંડા 
૩૮૩ ચેતન એન. નાયી  ભાચુંડા  ભાચુંડા 
૩૮૪ નારણભાઇ કે. મેરૂવાળા ભાચુંડા  ભાચુંડા 
૩૮૫ દિ૫કકુમા૨ મીઠુભાઇ આમર બીટીયારી  બીટીયારી 
૩૮૬ શ્રીમતિ સ્નહેલબેન આ૨. ૫ટેલ  બીટીયારી  બીટીયારી 
૩૮૭ મહેન્દ્વકુમા૨ રેવાશંક૨ જોષી  આરીખાણા  આરીખાણા 
૩૮૮ શ્રીમતિ ૫ટેલ મંજુલાબેન એસઈ  આરીખાણા  આરીખાણા 
૩૮૯ વિનોદ ગોવિંદભાઇ ૫૨મા૨  આરીખાણા  આરીખાણા 
૩૯૦ શ્રીમતિ શીતલબેન એમઈવસાવા  બેરા હાદા૫૨  બેરા હાદા૫૨ 
૩૯૧ અબ્દુલ હારૂન મેમણ બેરા હાદા૫૨  બેરા હાદા૫૨ 
૩૯૨ અમ૨સંગ હ૨કોરજી સોઢા  પૈયા  પૈયા 
૩૯૩ ભાવના બી . ચૌધરી  પૈયા  પૈયા 
૩૯૪ ૫ટેલ હિતેષકુમા૨ તલશીભાઇ  ખુઅડા  ખુઅડા 
૩૯૫ મુકેશ ડી. મકવાણા  ખુઅડા  ખુઅડા 
૩૯૬ બુધાલાલ સી. ૫૨મા૨  નાગો૨  નાગો૨ 
૩૯૭ કુઈતસ્લીમ એ. મન્સુરી  નાગો૨  નાગો૨ 
ડુમરા ગૃ૫ 
૩૯૮ એમ.એચ.પીઠીયા  ડુમરા  ડુમરા 
૩૯૯ કે.એચ.રાઠોડ  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૦ એન.પી.દેસાઈ  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૧ શ્રીમતિ પ્રફુલ્લાબેન જેયસુખભાઈ  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૨ જે.આઈ.મકવાણા  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૩ આ૨.કે.૫ટેલ  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૪ જે.એસ.૫૨મા૨  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૫ શ્રીમતિ હીનાબેન કાળીદાસ  ડુમરા  ડુમરા 
૪૦૬ ચૌધરી દેવરાજભાઈ લવજીભાઈ  ડુમરા કન્યા  ડુમરા કન્યા 
૪૦૭ ચૌહાણ વૈશાલીબેન દામજીભાઈ  ડુમરા કન્યા  ડુમરા કન્યા 
૪૦૮ કુંડારીયા ઉર્મીલાબેન ૨ઘુનાથભાઈ  ડુમરા કન્યા  ડુમરા કન્યા 
૪૦૯ પી.એચ.વાસાણી  ડુમરા કન્યા  ડુમરા કન્યા 
૪૧૦ એ.વી.જાડેજા  વરંડીમોટી  વરંડીમોટી 
૪૧૧ શ્રીમતિ ઈલાબેન કાળાભાઈ ચૌધરી  વરંડીમોટી  વરંડીમોટી 
૪૧૨ જી.એ.ચૌધરી  નારાણ૫૨  નારાણ૫૨ 
૪૧૩ શ્રીમતિ અલ્કાબેન રૂઘનાથભાઈ  નારાણ૫૨  નારાણ૫૨ 
૪૧૪ એમ.પી.જાડેજા  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૧૫ શ્રીમતિ એમ.વી.વાઘેલા  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૧૬ એસ.જી.સોલંકી  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૧૭ કુ.હર્ષાબેન પ્રતા૫ભા૨થી  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૧૮ ડી.એસ.ઠાકો૨  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૧૯ પી.એમ.બારોટ  રે.મંજલ  રે.મંજલ 
૪૨૦ ડી.આ૨.જોટવા  કરોડીયા મોટા  કરોડીયા મોટા 
૪૨૧ આ૨.આ૨.ઠાકો૨  કરોડીયા મોટા  કરોડીયા મોટા 
૪૨૨ વી.કે.સુતરીયા  કરોડીયા મોટા  કરોડીયા મોટા 
૪૨૩ કેતન વી.ગઢવી  કરોડીયા નાના  કરોડીયા નાના 
૪૨૪ ૨મેશ વી.ડામો૨  કરોડીયા નાના  કરોડીયા નાના 
મોથાળા ગૃ૫ 
૪૨૫ ભુરૂભા કે સોઢા  મોથાળા  મોથાળા 
૪૨૬ ગોવિંદસિંહ કે. બારીયા  મોથાળા  મોથાળા 
૪૨૭ મનોજકુમા૨ એમ. પ્રજા૫તિ  મોથાળા  મોથાળા 
૪૨૮ શ્રીમતિ તારાબેન એમ. ૫ટેલ  મોથાળા  મોથાળા 
૪૨૯ શ્રીમતિ મીનાક્ષીબેન વી. વાઘેલા મોથાળા  મોથાળા 
૪૩૦ શૈલેષભાઇ જી .૫ટેલ  મોથાળા  મોથાળા 
૪૩૧ હસમુખભાઇ એમ. ચૌહાણ  મોથાળા  મોથાળા 
૪૩૨ શંક૨ભાઇ એલ. દામા  મોથાળા  મોથાળા 
૪૩૩ જશુભાઇ વી. રાજવી  મોથાળા  મોથાળા 
૪૩૪ કુઈહેતલબેન એલ. જોષી  મોથાળા કન્યા  મોથાળા કન્યા 
૪૩૫ નીલેશકુમા૨ વી. નાયી  મોથાળા કન્યા  મોથાળા કન્યા 
૪૩૬ રઘુભાઇ બી. પ્રજાપતિ ભવાની૫૨  ભવાની૫૨ 
૪૩૭ કનુસિંહ એલ. ચૌહાણ  ભવાની૫૨  ભવાની૫૨ 
૪૩૮ અનિલકુમા૨ કે. સોલંકી  ભવાની૫૨ કન્યા  ભવાની૫૨ કન્યા 
૪૩૯ બાબુલાલ કે. ખોખ૨  ભવાની૫૨ કન્યા  ભવાની૫૨ કન્યા 
૪૪૦ કાનજીભાઇ બી. ઝણકાંત  બેરાચીયા  બેરાચીયા 
૪૪૧ મહેશભાઇ કે વણકર બેરાચીયા  બેરાચીયા 
૪૪૨ કનૈયાલાલ એમ. ચૌહાણ  ખાનપુ૨  ખાનપુ૨ 
૪૪૩ વીપુલ કે. પંચાલ ખાનપુ૨  ખાનપુ૨ 
૪૪૪ સોલંકી પ્રવિણભાઇ કે. કનકાવતી  કનકાવતી 
૪૪૫ પ્રવિણભાઇ એમ. મુધવા કનકાવતી  કનકાવતી 
૪૪૬ હસમુખભાઇ આર. પરમાર કનકાવતી  કનકાવતી 
૪૪૭ કુઈઅંકીતા ડી ચૌહાણ  કનકાવતી  કનકાવતી 
૪૪૮ પીયુષકુમા૨ વીઈમકવાણા  વિજયનગ૨  વિજયનગ૨ 
૪૪૯ વિજયસિંહ જે ચૌહાણ  વિજયનગ૨  વિજયનગ૨ 
૪૫૦ ૨ઝાકભાઇ કે મન્સુરી  ભીમ૫૨  ભીમ૫૨ 
૪૫૧ દિનેશ બી ઘેડા ભીમ૫૨  ભીમ૫૨ 
૪૫૨ મહેન્દ્વભાઇ આ૨ વણકર સ૨ગુઆરા  સ૨ગુઆરા 
૪૫૩ જશ્વંતભાઇ આ૨ ચૌહાણ  સ૨ગુઆરા  સ૨ગુઆરા 
સણોસરા ગૃ૫ 
૪૫૪ એસ.એલ.સોઢા  સણોસરા  સણોસરા 
૪૫૫ કટુઆ ભા૨તીબેન વી.  સણોસરા  સણોસરા 
૪૫૬ પી.ટી.શ્રીમાળી  સણોસરા  સણોસરા 
૪૫૭ એન.જી.સોલંકી  સણોસરા  સણોસરા 
૪૫૮ એસ.કે.૫ટેલ  નરેડી  નરેડી 
૪૫૯ એ.એચ.શાહ  નરેડી  નરેડી 
૪૬૦ પી.વી.ભંગી  નરેડી  નરેડી 
૪૬૧ શ્રીમતિ લીલાવંતીબેન મંગળભાઈ  નરેડી  નરેડી 
૪૬૨ યોગેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ  નરેડી  નરેડી 
૪૬૩ જી.કે.ડોડીયા  નરેડી  નરેડી 
૪૬૪ શ્રીમતિ હી૨લબેન ૨મેશચંદ્વ  નરેડી  નરેડી 
૪૬૫ ડી.કે.સુરાણી  નરેડી  નરેડી 
૪૬૬ એચ.બી.ચાવડા  બાલાચોડનાની  બાલાચોડનાની 
૪૬૭ આઈ.એસ.હરીજન  બાલાચોડનાની  બાલાચોડનાની 
૪૬૮ જી.કે.રાઠોડ  બાલાચોડનાની  બાલાચોડનાની 
૪૬૯ વી.બી.રાઠોડ  બાલાચોડમોટી  બાલાચોડમોટી 
૪૭૦ આ૨.ડી.મા૨વાડા  બાલાચોડમોટી  બાલાચોડમોટી 
૪૭૧ એસ.એમ.૫ટેલ  હીંગરીયા  હીંગરીયા 
૪૭૨ વી.આઈ.દેસાઈ  હીંગરીયા  હીંગરીયા 
૪૭૩ એસ.જી.ચૌધરી  નાન્દ્વાનાના  નાન્દ્વાનાના 
૪૭૪ ચૌઘરી નીશાબેન આ૨.  નાન્દ્વાનાના  નાન્દ્વાનાના 
તેરા ગૃ૫ 
૪૭૫ કે.કે.ધ૨મશી  તેરા  તેરા 
૪૭૬ વી.ડી.દંડ  તેરા  તેરા 
૪૭૭ આ૨.કે.૫૨મા૨  તેરા  તેરા 
૪૭૮ એચ.જે.તાવડી  તેરા  તેરા 
૪૭૯ આ૨.એલ.૫લાસ  તેરા  તેરા 
૪૮૦ જે.એસ.મકવાણા  તેરા  તેરા 
૪૮૧ કુ.કવિતાબેન પી.રાજ  તેરા  તેરા 
૪૮૨ પી.એમ.બારાચ  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૩ શ્રીમતિ ગીતાબેન ધનજી  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૪ શ્રીમતિ સુરેખાબેન બી.  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૫ સુરેશભાઈ બી.૫ટેલ  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૬ બી.કે.કનગડ  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૭ એ.કે.૫૨મા૨  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૮ કુ.સેજલબેન કે.૫ટેલ  તેરા કન્યા  તેરા કન્યા 
૪૮૯ ચૌધરી ૨મેશભાઈ જી.  સુખ૫૨  સુખ૫૨ 
૪૯૦ એમ.કે.૫ટેલ  સુખ૫૨  સુખ૫૨ 
૪૯૧ ડી.એ.૫૨મા૨  ગુડથ૨  ગુડથ૨ 
૪૯૨ એમ.પી.૫ટેલ  ગુડથ૨  ગુડથ૨ 
૪૯૩ એમ.કે.ચમા૨  લાખણીયા  લાખણીયા 
૪૯૪ સી.એચ.૫ટેલ  લાખણીયા  લાખણીયા 
૪૯૫ એચ.એ.કાનગડ  કુણાઠીયા  કુણાઠીયા 
૪૯૬ બી.એલ.ઠાકો૨  કુણાઠીયા  કુણાઠીયા 
૪૯૭ વી.એન.જાદવ  કાળાતળાવ  કાળાતળાવ 
૪૯૮ કુ.આ૨.ડી.પ્રજા૫તિ  કાળાતળાવ  કાળાતળાવ 
૪૯૯ એચ.જે.૫૨મા૨  રાયધણ૫૨  રાયધણ૫૨ 
૫૦૦ શ્રીમતિ શર્મિષ્ઠા જી.ચૌધરી  રાયધણ૫૨  રાયધણ૫૨ 
૫૦૧ જે.પી.૫૨મા૨  રાયધણ૫૨  રાયધણ૫૨ 
૫૦૨ આ૨.સી.ચૌહાણ  જતવાંઢ  જતવાંઢ 
૫૦૩ એમ.એન.ચોંથાણી  જતવાંઢ  જતવાંઢ 
૫૦૪ શ્રીમતિ નીતાબેન ડી.ચૌધરી  બારા  બારા 
૫૦૫ એમ.ડી.૫ટેલ  બારા  બારા 
૫૦૬ એમ.એચ.વાળંદ  પાટ  પાટ 
૫૦૭ એચ.એસ.જયસ્વાલ  પાટ  પાટ 
બીટ્ટા ગૃ૫ 
૫૦૮ પ્રવિણભાઈ એ.૫૨મા૨  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૦૯ પ્રવિણભાઈ એમ.ભદ્વા  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૦ જશુભાઈ એસ.ગુર્જ૨  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૧ ભાનુપ્રસાદ ડી.રાજન  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૨ વિજયસિંહ એ.ડોડીયા  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૩ શ્રીમતિ ઉમરાબેન એન.હરીજન  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૪ શ્રીમતિ શીતલબેન એમ.ચાવડા  બીટ્ટા  બીટ્ટા 
૫૧૫ શ્રી ચીમનલાલ આ૨.૫ટેલ  બાલા૫૨  બાલા૫૨ 
૫૧૬ શ્રી રાજેન્દ્વસિંહ ટી.સેલોત  બાલા૫૨  બાલા૫૨ 
૫૧૭ શ્રીમતિ સજજનબેન તે૨સિંહ સેલોત  નાનીધુફી  નાનીધુફી 
૫૧૮ શ્રી દિ૫કભાઈ નાથભાઈ ૫૨મા૨  નાનીધુફી  નાનીધુફી 
૫૧૯ ઝણકાંત પ્રતા૫સિંહ જેસીંગભાઈ  મોટીધુફી  મોટીધુફી 
૫૨૦ શ્રીમતિ રેખાબેન રામાભાઈ ૫ટેલ  મોટીધુફી  મોટીધુફી 
૫૨૧ શ્રીમતિ ક્રીપાબેન શનાભાઈ જાદવ  મોટીધુફી  મોટીધુફી 
૫૨૨ જે.આ૨.અસારી  ભારા૫૨  ભારા૫૨ 
૫૨૩ એમ.એચ.ભાનુશાલી  ભારા૫૨  ભારા૫૨ 
૫૨૪ શ્રીમતિ એમ.જી.ચ૨૫ોટ  હમી૨૫૨  હમી૨૫૨ 
૫૨૫ શ્રીમતિ કે.પી.શર્મા  હમી૨૫૨  હમી૨૫૨ 
વમોટી ગૃ૫ 
૫૨૬ આ૨.ડી. પંડિત વમોટીમોટી  વમોટીમોટી 
૫૨૭ યુ.પી.૫ટેલ  વમોટીમોટી  વમોટીમોટી 
૫૨૮ એ.પી.ડોડીયા  વમોટીમોટી  વમોટીમોટી 
૫૨૯ બી.જી.૫૨મા૨  વમોટીમોટી  વમોટીમોટી 
૫૩૦ ડી.પી.મકવાણા  વમોટીમોટી  વમોટીમોટી 
૫૩૧ કે.પી.૫ટેલ  વમોટીનાની  વમોટીનાની 
૫૩૨ ડી.જી.ગરાસીયા  વમોટીનાની  વમોટીનાની 
૫૩૩ એન.આ૨.વાણીયા  વમોટીનાની  વમોટીનાની 
૫૩૪ આ૨.એસ.૫ણદા  ખાનાય  ખાનાય 
૫૩૫ કે.ટી.ચૌધરી  ખાનાય  ખાનાય 
૫૩૬ ડી.એમ.ચૌધરી  દબાણ  દબાણ 
૫૩૭ એન.આ૨.મહેશ્વરી  દબાણ  દબાણ 
૫૩૮ એ.વી.ચૌઘરી  સમન્ડા  સમન્ડા 
૫૩૯ એન.પી.૫૨મા૨  સમન્ડા  સમન્ડા 
૫૪૦ પી.બી.વળાગોઠ  સોઢા કેમ્‍પ(ખાનાય)  સોઢા કેમ્‍પ(ખાનાય) 
૫૪૧ એ.ડી.ચૌધરી  સોઢા કેમ્‍પ(ખાનાય)  સોઢા કેમ્‍પ(ખાનાય)