પંચાયત વિભાગ
વિકાસ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત અબડાસા - નલીયા
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૫૫૬
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એન. જી. પટેલ તા. વિ. અ. ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૫ ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૫ ૯૪૨૭૬૦૧૯૧૯