પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી - અબડાસા (નલીયા),
જિલ્‍લો - કચ્‍છ , અબડાસા.
ફોન નં : ૨૮૩૧૨૨૨૧૩૫
ફેકસ નં : ૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
ઈ-મેઈલ : tdo-abadasa@gujarat.gov.in