પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

 
વસ્તી વધારાનો દર  ૨.૫
વસ્તીની ગીચતા  ૪૧
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા  ૯૬૦
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૨૯૧૧૪
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૧૧૧૨૧
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૧૫૩૩
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૫૧૩૯૬