પંચાયત વિભાગ
મુંદ્રા તાલુકા પંચાયત
કચ્છ જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

Presidentશ્રીમતી દશુબા નટુભા ચૌહાણ
પ્રમુખશ્રી,તાલુકા પંચાયત કચેરી, મુંદરા-કચ્છ
TDOશ્રી એમ.જી.વાયડા
તાલુકા પંચાયત કચેરી, મુંદરા-કચ્છ
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગકચ્છ જીલ્લોમુંદ્રા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


મુંદ્રા
ગ્રામ પંચાયત ૪૨
ગામડાઓ ૬૦
વસ્‍તી ૮૩૦૧૦

મુન્દ્રા એક વિકસતુ બન્દર છે.અદાની ગ્રુપ દ્ભારા આ બન્દર  નો વિકાસ કરાયો છે.