મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા ધોરણ -૬ થી ૮ વિકલ્પ સ્વીકારેલ શિક્ષકોની માહિતી

ધોરણ -૬ થી ૮ વિકલ્પ સ્વીકારેલ શિક્ષકોની માહિતી


કુલ શિક્ષકો:- ૧૬૨
ભાષા શિક્ષકો:- ૪૨
ગણિત-વિજ્ઞાન:- ૦૩
સામાજિક વિજ્ઞાન:- ૧૧૭


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648257