મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, કચ્‍છ-ભુજ (રૂમ નંબર – ૧૧૧)
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડૉ. કે. જી. બ્રમક્ષત્રી,(ઇ.ચા.) નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)
ફોન નંબર નંબર : (૦ર૮૩ર) ૨૫૧૫૫૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૧૦
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯


શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડૉ. કે. જી. બ્રમક્ષત્રી(ઇ.ચા.)નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) (૦૨૮૩૨) ૨૫૧૬૫૬ ૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648167