વિકાસ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, કચ્‍છ-ભુજ (રૂમ નંબર – ૧૧૧)
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.એમ.તુવાર નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)
ફોન નંબર નંબર : (૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૧૦
ફેકસનંબર (૦૨૮૩૨)૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૮૭૯૮૯૦૧૨૪ - ૭૫૬૭૦૨૦૦૩૭
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી જે.એમ.તુવાર નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) (૦૨૮૩૨) ૨૫૧૬૫૬ (૦૨૮૩૨) ૨૫૦૩૫૫ ૯૮૭૯૮૯૦૧૨૪ - ૭૫૬૭૦૨૦૦૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 24/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544853