મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતી યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

યોજનાની આંકડાકીય માહિતી

ચાલુ વર્ષમાં રૂ. ૭૬૫.૬૩ ની જોગવાઇ છે.
૧૨ મું નાણા પંચ નાણાંકિય લક્ષ્‍યાંક અને ફાળવણી સને ૨૦૦૭-૦૮
જીલ્‍લા પંચાયત કચ્‍છ-ભુજ : (નાણાંકીય જોગવાઇ રૂ. ૭૬૫.૬૩ લાખ)
 

ક્રમ

વિગત

ટકાવારી

કુલ રકમ

પાણીને સંલગ્‍ન કામો ૩૦%

સ્‍વચ્‍છતાને સંલગ્‍ન કામો ૩૦%

અન્‍ય કામો ૪૦%

કુલ ૧૦૦%

જિલ્‍લા પંચાયત ૪૦% ૩૦૬.૨૫ ૯૧.૮૮ ૯૧.૮૮ ૧૨૨.૫૦ ૩૦૬.૨૫
તાલુકા પંચાયત ૩૦% ૨૨૯.૬૯ ૬૮.૯૧ ૬૮.૯૧ ૯૧.૮૮ ૨૨૯.૬૯
ગ્રામ પંચાયત ૩૦% ૨૨૯.૬૯ ૬૮.૯૧ ૬૮.૯૧ ૯૧.૮૮ ૨૨૯.૬૯
  કુલ ૧૦૦% ૭૬૫.૬૩ ૨૨૯.૬૯ ૨૨૯.૬૯ ૩૦૬.૨૫ ૭૬૫.૬૩
 
નિર્મળ ગુજરાત યોજના પ્રગતિની વિગત
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 624045